Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2023
Hồ Sĩ Quý
16-24
Khoa học xã hội với vai trò định hướng giá trị phát triển
PDF
Trịnh Quốc Việt
25-31
Quan điểm của Hồ Chí Minh về lý luận gắn với thực tiễn trong đào tạo cán bộ và vận dụng trong giai đoạn hiện nay
PDF
Nguyễn Tiến Hùng
32-41
Mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
PDF
Lê Văn Hùng*, Trần Thị Thu Hương**
42-50
Một số vấn đề lý luận về phát triển vùng kinh tế động lực và gợi ý phát triển cho tỉnh Nghệ An
PDF
Hà Thị Lan Phương
51-62
Hệ thống tư pháp tố tụng triều Nguyễn (1802-1884), giá trị và bài học kinh nghiệm trong cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay
PDF
Trần Trọng Dương
63-79
Về việc thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa thời Hoàng đế Minh Mệnh (1820 - 1840) qua nguồn tư liệu châu bản
PDF
Trịnh Thị Hà
80-89
Chính sách của Nhà nước đối với giáo dục làng xã ở vùng Đồng bằng duyên hải miền Trung thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX
PDF
Trình Năng Chung
90-99
Khảo cổ học tiền sử Lạng Sơn: Những giá trị nổi bật
PDF
Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Mỹ Linh
100-109
Năng lực xây dựng các quan hệ xã hội của học sinh trung học phổ thông: Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng
PDF
Nguyễn Giáo
110-118
Quyền của chủ thể văn hóa: Vấn đề bảo tồn chữ viết của người Thái ở vùng núi tỉnh Nghệ An
PDF
Vũ Thị Sao Chi*, Nguyễn Đức Tồn**
119-128
Nghiên cứu địa danh từ phương diện văn hóa dân tộc và trường hợp lai lịch địa danh “Kinh Môn” (Hải Dương)
PDF