Khoa học xã hội Việt Nam, số 5 - 2023
Đặng Văn Khương
3-11
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội và vận dụng ở Việt Nam hiện nay
PDF
Trần Thị Việt Hoài
12-20
Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn của các tổ chức phi lợi nhuận
PDF
Nguyễn Thị Thơ
21-29
Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
PDF
Nguyễn Duy Lợi
30-38
Ngoại giao công chúng kiểu mới của Hàn Quốc ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay
PDF
Đỗ Văn Chiến, Trần Thị Lan Anh
39-45
Hoạt động kiểm sát việc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: hạn chế, vướng mắc và hướng hoàn thiện
PDF
Nguyễn Anh Chương
46-54
Cải cách xây dựng liêm chính khoa học ở Trung Quốc trong những năm gần đây
PDF
Đinh Đức Tiến, Đỗ Thanh Thảo
55-62
Tục thờ cúng thần linh gốc Chăm của cư dân biển Bắc Trung Bộ (tiếp cận từ góc nhìn địa văn hóa - lịch sử)
PDF
Phạm Minh Thế
63-70
Tác phẩm Lịch sử nước ta: lời hiệu triệu khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh
PDF
Trần Thị Mai An
71-79
Đặc trưng văn hóa vùng Quảng Nam qua chiều dài lịch sử
PDF
Vũ Thị Thanh Tâm, Vũ Thị Hà
80-89
Một số đặc điểm của giáo dân di cư từ giáo phận Bùi Chu ra Hà Nội
PDF
Lê Thị Nhường
100-107
Để hiểu đúng và sử dụng chính xác thành ngữ tiếng Việt
PDF
Đặng Quan Trí, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Hải Bình
108-121
Xây dựng thang đo đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam
PDF
Vũ Diệu Trung
122-128
Giải pháp tăng cường nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tạo động lực phát triển nền văn hóa bền vững trong giai đoạn hiện nay
PDF