Khoa học xã hội Việt Nam, số 4 - 2023
Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Duy Quý, Đặng Văn Khoa
3-10
Thành tựu và vấn đề trong đảm bảo quyền con người của Việt Nam
PDF
Hoàng Thị Ngọc Minh
11-19
Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
PDF
Huỳnh Hải Đăng
20-27
Chính sách an sinh xã hội: cách xử trí của các nước tư bản và phép thử cho tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đại dịch Covid-19
PDF
Lê Lêna
28-36
Nhận thức về yếu tố phi vật chất trong lý thuyết quan hệ quốc tế
PDF
Phương Hữu Từng
37-46
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của lao động gián tiếp ở các doanh nghiệp ngành than Việt Nam
PDF
Đỗ Đức Minh
47-56
Báo chí điều tra trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
PDF
Nguyễn Thị Bảo Anh
67-74
Bàn luận một số vấn đề pháp lý về hiến tạng ở Việt Nam
PDF
Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Sang
75-83
Thái độ của chính khách Tây Ban Nha đối với cách mạng Mỹ (1775-1783)
PDF
Hắc Xuân Cảnh, Võ Văn Thật
84-91
Chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Cộng hoà Liên bang Đức và tác động của nó đối với quan hệ Đức - ASEAN
PDF
Trần Thị Phương Hoa
92-101
Cải lương hương chính ở Nam Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945
PDF
Hoàng Lương
102-109
Vài nét về vấn đề tuyển chọn, bổ dụng võ quan triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884
PDF
Nguyễn Thị Tám
110-118
Chính sách của Thái Lan về bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch: một số bài học kinh nghiệm cho tỉnh Cao Bằng
PDF
Nguyễn Thế Bắc
119-128
Tiềm năng cho sự phát triển thể loại truyện trinh thám ở Việt Nam hiện nay
PDF