Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Ý thức nữ quyền trong văn học Việt Nam qua 30 năm đổi mới

08:35 - 31/05/2018

Chủ nhiệm đề tài 'Ý thức nữ quyền trong văn học Việt Nam qua 30 năm đổi mới' là PGS.TS. Lưu Khánh Thơ, được Viện Văn học chủ trì bởi Viện Văn học.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn học

Thời gian thực hiện: từ tháng 1- 2015 đến tháng 12 - 2016

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 29 - 3 - 2017.

Nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu bộ phận văn học nữ dưới ánh sáng của phê bình nữ quyền; vận dụng một số quan điểm của chủ nghĩa nữ quyền (của các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam), vào việc nghiên cứu văn học qua 30 năm đổi mới.

+ Làm sáng tỏ ảnh hưởng của ý thức nữ quyền đối với văn học thời kỳ đổi mới.

+ Đi sâu khảo sát, đánh giá theo hai thể loại chính là thơ và văn xuôi. Tìm hiểu thế giới quan, nhân sinh quan, phương thức tư duy nghệ thuật, cách thức trải nghiệm và tái hiện cuộc sống; luận giải về mối quan hệ giữa người phụ nữ và văn học, nhận diện người phụ nữ như một đối tượng sáng tác; nhận diện tác giả nữ viết về chính mình trong vai trò chủ thể sáng tác; nghiên cứu ý thức nữ quyền được thể hiện qua nhiều mặt (quan niệm sáng tác, khảo sát tác phẩm, ý nghĩa xã hội, sự tiếp nhận của người đọc…); rút ra những quy luật trong tâm lý sáng tạo của các tác giả nữ, đưa lại những nhận thức chung về vấn đề phái tính trong văn học.

Đề tài xếp loại: Khá.
 
 
Tags: đề tài văn học nữ quyền PGS TS Lưu Khánh Thơ
Tin cùng chuyên mục