Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Ngữ pháp tiếng Gia Rai

08:00 - 23/09/2018

Khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục song ngữ Việt - Gia Rai nhằm phổ cập và phát huy giá trị của ngôn ngữ quốc gia.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đoàn Văn Phúc
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Ngôn ngữ học
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016
 
Thời gian nghiệm thu: 26-5-2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Trên quan điểm của trường phái ngôn ngữ học Prague (Trường phái Cấu trúc - Chức năng luận: structuralisme Functionnel), đề tài lý giải những vấn đề cấu trúc ngữ pháp ngôn ngữ Gia Rai này.
 
+ Bằng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, đề tài thu thập 6 bảng từ gồm 650 từ ở các vùng phương ngữ Gia Rai; 1.400 câu liên quan đến các vấn đề ngữ pháp tiếng Gia Rai; phúc tra bổ sung hơn 450 câu và các hiện tượng ngữ pháp khác.
 
+ Trên cơ sở ngữ âm, chữ viết tiếng Gia Rai, các lớp từ và cấu tạo từ, từ loại, cụm từ, câu, đề tài đã đưa ra một số đề xuất cụ thể như: khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục song ngữ Việt - Gia Rai nhằm phổ cập và phát huy giá trị của ngôn ngữ quốc gia trong mọi mặt đời sống; xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về khuyến học và giáo dục bộ chữ tiếng dân tộc đạt chuẩn đã được phê duyệt; thành lập các tiểu ban ngôn ngữ, chữ viết dâ tộc thiểu số nhằm bảo tồn và phát huy được vai trò của tiếng Gia Lai ở Việt Nam hiện nay.
 
Đề tài xếp loại: Khá
 
BBT
Tags: PGS. TS. Đoàn Văn Phúc Đoàn Văn Phúc Viện Ngôn ngữ học giáo dục song ngữ Việt - Gia Rai tiếng Gia Lai khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục