Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam

09:07 - 07/06/2018

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Song Tùng
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Địa lí nhân văn
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ:  25 - 3 - 2017

Nội dung nghiên cứu:
 
+ Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về sinh thái nhân văn và thích ứng với biến đổi khí hậu (bao gồm các vấn đề: lịch sử hình thành và phát triển của sinh thái nhân văn; các khái niệm sinh thái nhân văn; đặc điểm, cách thức biểu hiện của sinh thái nhân văn; các khái niệm liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu; các biểu hiện chính của biến đổi khí hậu; nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu; mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự thay đổi các đặc điểm sinh thái nhân văn).
 
+ Phân tích hệ sinh thái nhân văn ở vùng Đông Bắc; một số đặc trưng sinh thái nhân văn cơ bản của 3 dân tộc Tày, Dao, Mông; những tác động của biến đổi khí hậu đến các đặc trưng sinh thái nhân văn; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc (trong đó tập trung 3 dân tộc Tày, Dao, Mông).
 
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc (phát huy tri thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và bảo vệ nguồn nước; nâng cao nhận thức, năng lực trách nhiệm tham gia của các cấp ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng; hoàn thiện thể chế, chính sách thích ứng biến đổi khí hậu).
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
Bùi Hồng
Tags: TS. Nguyễn Song Tùng Viện Địa lí nhân văn Nguyễn Song Tùng khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm tạp chí khoa học
Tin cùng chuyên mục