Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Chuyển đổi hệ thống chính trị của một số nước Đông Âu và hàm ý cho Việt Nam

08:08 - 22/08/2018

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn tác động đến sự chuyển đổi hệ thống chính trị ở một số nước Đông Âu, phân tích thực trạng của quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị, những tác động và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành trong hệ thống chính trị.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Minh Đức
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Châu Âu
 
Thời gian thực hiện: tháng 1 - 2014 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ:  08 - 03 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu: 
 
+ Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn tác động đến sự chuyển đổi hệ thống chính trị ở một số nước Đông Âu (bao gồm: nguyên nhân, điều kiện chuyển đổi; bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị của các nước Ba Lan, Hungary, Ukraina và Belarus; các tiêu chí xác định cho quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị ở các quốc gia Đông Âu). 
 
+ Phân tích thực trạng của quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị, những tác động và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành trong hệ thống chính trị (bao gồm: nhà nước, đảng phái, các tổ chức xã hội ở một số nước Đông Âu). 
 
+ Rút ra những bài học thành công và thất bại của quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị ở các quốc gia Đông Âu. Đồng thời, đánh giá nhu cầu tất yếu, mục tiêu, quan điểm của quá trình đổi mới hệ thống chính trị với xây dựng nền kinh tế thị trường, hoàn thiện nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền trong quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu. 
 
+ Rút ra một số hàm ý cho Việt Nam trong quá trình đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
Đề tài xếp loại: Khá
 
Bùi Hồng
Tags: TS. Đặng Minh Đức Đặng Minh Đức Viện Nghiên cứu Châu Âu hệ thống chính trị khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm Tạp chí khoa học xã hội
Tin cùng chuyên mục