Hoạt động khoa học » Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

08:11 - 08/06/2018

Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm thực hiện quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Bền
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
 
Thời gian thực hiện: từ 1/2015- 12/2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: tư 17/3/2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền tài sản, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm thực hiện quyền tài sản ở nước ta thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
 
- Đưa ra khái niệm và phân tích các đặc trưng của quyền tài sản – một loại tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam.
 
- So sánh quyền tài sản với vật, tiền, giấy tờ có giá trị.
 
- Phân tích nội dung quyền sở hữu đối với quyền tài sản, so sánh quyền sở hữu đối với quyền tài sản với quyền sở hữu đối với các loại tài sản khác.
 
- Phân tích các quyền tài sản trong pháp luật dân sự và các lĩnh vự pháp luật có liên quan.
 
- Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về quyền tài sản và thực tiễn bảo đảm thực hiện quyền tài sản ở nước ta.
 
- Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm thực hiện quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 
Đề tài xếp loại: Khá
Tags: TS. Trần Văn Bền Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới Trần Văn Bền khoa học xã hội nghiên cứu khoa học Viện hàn lâm khoa học xã hội Viện Hàn Lâm tạp chí khoa học Kinh tế thị trường
Tin cùng chuyên mục