Giới thiệu » Văn bản pháp quy

Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

12:51 - 03/04/2023

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số: 89 /QĐ-KHXH ban hành ngày 22/1/2018 Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Số: 89 /QĐ-KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

 

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

2. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Social Sciences Review, viết tắt là: VSSR.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học, những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội trong nước và nước ngoài theo quy định.

3. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức xuất bản tạp chí nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học vào thực tiễn.

4. Tổ chức hợp tác quốc tế về công tác xuất bản tạp chí và đào tạo theo quy định hiện hành.

5. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý thông tin, tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Biên tập tiếng Anh;

2. Phòng Biên tập tiếng Việt;

3. Phòng Thư ký tòa soạn;

4. Phòng Tổ chức - Hành chính;

Các phòng có viên chức quản lý phòng và các nhân viên. Viên chức quản lý phòng do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thoả thuận, đồng ý của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động Tạp chí  

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản quy phạm pháp luật khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có Hội đồng biên tập thực hiện chức năng tư vấn cho Tổng biên tập. Các thành viên Hội đồng biên tập do Tổng biên tập đề nghị, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem xét, quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Tạp chí

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có Tổng biên tập và không quá 02 Phó Tổng biên tập. Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Tổng biên tập là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng biên tập về những nhiệm vụ được phân công.

3. Tổng biên tập có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 705/QĐ-KHXH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, các Thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Đảng ủyViện Hàn lâm (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT Viện Hàn lâm;

- Cổng thông tin Viện Hàn lâm;

- Lưu: VT, TCCB.

                          CHỦ TỊCH

 

 

 

                  Nguyễn Quang Thuấn       

  

Tags: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Tin cùng chuyên mục